20
جلسه تخصصی روسای ادارات هواشناسی استان

دومین جلسه تخصصی مسئولین و روسای ادارات هواشناسی استان زنجان ، دوره مدیریتی و بودجه، دوره هواشناسی کاربردی و تهک کشاورزی با حضور روسا و سرپرستان ادارات هواشناسی استان روز سه شنبه مورخه 97/05/16 از ساعت 11 الی 13 در محل سالن کنفرانس برگزار گردید.