لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
دوشنبه 18 فروردين 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
اخبار

موضوعات ارسال شده در تیر 1395

برگزاری جلسه تخصصی طرح تهک
برگزاری جلسه تخصصی طرح تهک
برگزاری جلسه تخصصی طرح تهک(توسعه هواشناسی کاربردی)  درخصوص محصول زیتون مورخ 95/4/23 با حضور نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی وکارشناسان عضو کمیته درسالن جلسات اداره کل هواشن...(ادامه)
تاریخ: دوشنبه 28 تیر 1395       توسط: هواشناسی زنجان