لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
جمعه 24 مرداد 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
تحقیقات و پژوهش

اولويت هاي پژوهشي سال 1391

 رديف
 عنوان پروژه
 1
 مطالعه سامانه هاي جوي منجر به يخبندان هاي شديد و بررسي روشهاي پيش بيني آنها

پروژه های تحقیقاتی انجام شده

پیشرفت پروژه
مجری پروژه
عنوان پروژه

ردیف

خاتمه يافته
شرکت فنی و مهندسی نيوار
بررسی و تکميل شبکه هواشناسی استان زنجان
1
خاتمه يافته
دكتر حسن حيدري  آستاد دانشگاه زنجان
اطلس باد شهرستان زنجان 
2
خاتمه يافته
دكتر يوسفعلي عابديني  استاد دانشگاه زنجان
كاربردي كردن پيش بيني هواشناسي كشاورزي 
3
خاتمه يافته
صادق  ضيائيان - كارشناس اداره كل 
اطلس باد شهرستان خرمدره
4
خاتمه يافته
صادق  ضيائيان  - كارشناس اداره كل 
تهيه اطلس بلاياي جوي و اقليمي استان زنجان و بررسي نقش تغييرات اقليمي در تشديد  و يا كاهش انها با استفاده از سامانه  هاي  GIS
5
خاتمه يافته
دكتر يوسفعلي عابديني  استاد دانشگاه زنجان
تهيه لايه هاي اطلاعات اقليمي استان زنجان در محيط GIS
6
خاتمه يافته
معاونت برنامه ريزي استانداري زنجان 
مطالعات آمايش استان 
7
خاتمه يافته
پژوهشگاه هواشناسي 
 
كنترل  داده هاي ايستگاه  هواشناسي و تهيه بانك اطلاعاتي آنها
8
خاتمه يافته
دكتر جعفر نيكبخت  استاد دانشگاه زنجان 
اطلس باد شهر ستان خدابنده 
9
 خاتمه يافته
 دانشگاه زنجان
 بررسي سينوپتيك ساماندهي جوي بارش زاي فعال در ده سال گذشته زنجان 80-89
 10
 خاتمه يافته
 دانشگاه زنجان
 بررسي سرماي زودرس پائيزه و سرماي دير رس بهاره در شهر زنجان  11

 

مقاله های ارائه شده

نويسندگان مقاله
محل ارائه مقاله
عنوان مقاله
ردیف
احد ياغموری
اولين کارگاه هواشناسی کاربردی ساری
نرم افزار ترسيم گلباد WRPlot
1
احد ياغموری
کارگاه مديريت ريسک و بلایای طبیعی
باد در شهرستان زنجان
2
صادق ضیائیان ، حسن خالقی زواره
کنفرانس اکو انرژی اروميه
چگالی توان باد در سواحل دریای خزر
3