لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
پنجشنبه 02 اسفند 1397  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
احصاء خدمات الکترونیک
عنوان فرآیند/روش نوع فرآینداختصاصی (1)مشترک(2) واحد اصلی متولی اجرای فرآیند  مستند سازي    اصلاح و بهبود  سطح انجام فرايند به‌صورت الكترونيكي اطلاعات فرايندهاي مشترك خروجی فرآیند(ذکر خدمات ارائه شده مرتبط با فرآیند)
فرايندمستند سازي شده(1) /
 مستند سازي نشده(0)
سالي كه مستند سازي  يا آخرين بازنگري ها انجام شده‌است فرايند اصلاح شده(1)/ اصلاح نشده(0) سالي كه فرايند بهبود داده شده است داراي نرم افزار تخصصي مي‌باشد اطلاع رساني (1)-تعاملي(2)- تراكنشي(3) عناوين  سايردستگاه‌هاي مرتبط با انجام فرايند  عناوين فعاليت‌هاي مشترك
فرایند جمع آوری داده های ایستگا ههای خودکار 1 واحد آمار 1 84-90 1 90 P 3 ـــــ ـــــ تولید رکورد با هزینه کمتر ودقت بالاتر وسرعت بیشتر
فرآیند صدور پیش بینی  1 اداره پیش بینی 1 84-90 1 90 P 3 ـــــ ـــــ افزایش دقت پیش بینی ها وافزایش برد زمانی
فرایند جمع آوری داده های ایستگا ههای اقلیم شناسی وبارانسنجی 1 اداره سینوپتیک وواحد آمار 1 84-89 1 89 P 2 ـــــ ـــــ افزایش مساحت تحت پوشش به لحاظ جمع آوری اطلاعات هواشناسی از سطح استان
فرایند جمع آوری داده های سینوپتیک  1 اداره سینوپتیک  1 84-89 1 89 P 3 ـــــ ـــــ تولید رکورد با دقت بالاتر وسرعت بیشتر
فرآیند ارائه اطلاعات هواشناسی به برج مراقبت وهواپیما ها 1 اداره سینوپتیک فرودگاهی 1 84-89 1 89 P 3 ـــــ ـــــ افزایش ایمنی ترابری هوایی 
فرآیند درخواست آمار و اطلاعات هواشناسی از اداره کل هواشناسی 1 واحد آمار 1 84-90 1 90 P 2 ـــــ ـــــ ارائه سریعتر وجامعتر آمار هواشناسی برای کاربران
فرآیند احداث وتجهیز ایستگاه هواشناسی وپلاتفرم  1 اداره فنی 1 84-90 1 90 ـــــ 1 ـــــ ـــــ افزایش دقت وصحت اطلاعات تولید شده
فرآیند صدور پیش بینی کشاورزی 2 اداره پیش بینی 1 84-89 1 89 P 3 جهاد کشاورزی دیسکاشن هواشناسی وکشاورزی پیش بینی کشاورزی وجلوگیری ازخسارات
فرایند تهیه بولتن ماهانه و فصلی محصولات زراعی   2 هواشناسی کشاورزی 1 84-89 1 89 P 2 جهاد کشاورزی تهیه بولتن ماهانه و فصلی محصولات زراعی  ارائه اطلاعات تخصصی جهت کشاورزی
ارائه گزارش زنده پیش بینی ازصدا وسیما 2 اداره پیش بینی وروابط عمومی 1 90 1 90 ـــــ 2 صدا وسیما گزارش زنده پیش بینی اطلاع رسانی گسترده 
فرایند برگزاری دوره های آموزش ارتقاء سطح علمی  پرسنل 2 واحد آموزش 1 84-90 1 90 ـــــ 2 مرکزعالی آموزش هواشناسی آموزش پودمانی افزایش سطح علمی پرسنل
فرآیند تشکیل جلسه کارگروه تخصصی بلایای جوی و اقلیمی 2 اداره پیش بینی 1 84-89 1 89 ـــــ 2 ادارات عضو کارگروه    تعامل وتصمیم گیری مناسب درمواقع بحران