جمعه 31 شهریور 1396
12 33
پیش بینی :
صاف دربعدازظهر قسمتي ابري و وزش باد
شنبه 1 مهر 1396
12 32
پیش بینی :
صاف دربعدازظهر افزایش ابر و وزش بادشديد
یکشنبه 2 مهر 1396
12 31
پیش بینی :
صاف تا قسمتي ابري گاهی وزش بادشديد