جمعه 3 فروردین 1397
5 22
پیش بینی :
قسمتي ابري و غبارآلود گاهی وزش باد
شنبه 4 فروردین 1397
6 26
پیش بینی :
قسمتي ابري همراه با افزايش دما بتدریج افزایش ابر و وزش بادشديد و غبارآلود و
یکشنبه 5 فروردین 1397
5 18
پیش بینی :
قسمتي ابري تا ابري همراه با وزش بادشديد و غبارآلود و بارش پراکنده و