سه شنبه 15 خرداد 1397
13 30
پیش بینی :
قسمتي ابري دربعدازظهر افزایش ابر و وزش بادشديد واحتمال بادوگردوخاک و رگبارورعدوبرق و
چهارشنبه 16 خرداد 1397
14 30
پیش بینی :
صاف تا قسمتي ابري دربعدازظهر افزایش ابر و وزش باد
پنجشنبه 17 خرداد 1397
14 30
پیش بینی :
صاف تا قسمتي ابري گاهی وزش باد