لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
جمعه 24 مرداد 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
نظام پیشنهادها
 

پيشنهادات ارائه شده از سوي پرسنل و جمع بندي و اعلام نتيجه از سوي كميته پيشنهادات (سال 91)

عملكرد كميته پيشنهادات اداره كل هواشناسي استان زنجان

درصد پيشنهادهاي غير قابل اقدام
درصد پيشنهاد هاي در حال اقدام
درصد پيشنهاد هاي اجرا شده
درصد پيشنهاد هاي در دست بررسي
تعداد پيشنهاد دريافتي
تعداد جلسات تشكيل شده
تعداد اعضاء
زمان تنظيم ائين نامه
زمان تشكيل كميته
6
22
38
34
185
14
7
85/3/13
تيرماه 84

 

اسامي اعضاء كميته
مدير كل و رئيس كميته
عظيم نصيري
معاون و نايب رئيس كميته
صادق ضياييان
عضو
احد ياغموري
عضو
فريبرز اكبري مقدم
عضو
مجتبي عبادي
عضو
محمد علي محبوبي
دبير كميته
محسن هاشم نژاد

آئین نامه نظام پیشنهادات اداره کل هواشناسی استان زنجان

  اهداف نظام پیشنهادات:

    بهبود وضعیت موجود

    توسعه احساس مسئولیت شغلی درکارکنان اداره

    فراهم آوردن زمینه ارتقاء کیفیت هریک ازسطوح اداری

    ایجاد زمینه لازم برای تولید وبکارگیری خلاقیت و توانمندی های نهفته ی کارکنان

    استفاده بهینه ازامکانات ومنابع نیروی انسانی

    افزایش سطح بهره وری فعالیت ها واعتنام فرصت ها

    فراهم سازی زمینه کاهش هزینه ها

    ارتقاءاعتماد به نفس درکارکنان اداره

    سهیم نمودن کارکنان درفرایند تصمیم سازی اداره

    وظايف کارگروه:

     تهیه پیش نویس دستور العمل ها وابلاغیه های لازم وضروری

     فرهنگ سازی ونهادینه نمودن اصل مشارکت فعال دربین کارکنان

     اطلاع رسانی دقیق وبه موقع

     گزارش نتایج بررسی پیشنهادات

     پیشنهاد نحوه وچگونگی اعطای امتیاز وتشویق برای کارکنانی که پیشنهادات آنها توسط شورای تحول اداری به تصویب رسیده

      

     حوزه فعاليت هاي كارگروه نظام پيشنهادات:

     گروه فنی

     گروه دیده بانی

     گروه پیش بینی وتحقیقات

     گروه اداری مالی

      

     اعضای کارگروه:

     رئیس کارگروه :مدیر کل اداره هواشناسی استان زنجان

     دبیر کارگروه نظام پیشنهادات

     رئیس اداره پیش بینی وتحقیقات

     رئیس اداره اموراداری ومالی

     رئیس اداره اموردیده بانی استان

     رئیس اداره فنی استان

      

     وظایف دبیر خانه کارگروه

     برنامه ریزی مناسب برای تشکیل جلسات وتنظیم دستور کار جلسه

     تنظیم صورت جلسات کارگروه وابلاغ آن به اعضاء

     ارجاع پيشنهادات رسيده به واحدهاي ذيربط

     جمع بندی مهمترین فعالیت ها وعملکردیکساله کارگروه

     ارجاع مصوبات جلسات کارگروه به اعضاء به منظور پیگیری موارد ارجاعی واعلام نتایج حاصله به کارگروه

      

     زمینه ارائه پیشنهادات:

     استفاده حداکثر ازامکانات اداره

     بهبود روش های انجام کار

     ارتقاء وافزایش سطح کارایی ومیزان اثربخشی برنامه های اداره

     استفاده بهینه ازوقت ، انرژی ، هزینه و سرمایه اداره

     زمینه بهبود کار فردی واجتماعی

     ارتقاءسطح کیفی خدماتی که توسط اداره ارائه میگردد

     توسعه وتقویت وفاق وهمدلی دربین همکاران

     بهبود فرآیند فعالیت های اداره درتمامی زمینه ها

     ارائه هرگونه نظری که باعث بهبود وضعیت شغلی گردد

     توسعه وتقویت زمینه های خلاقیت ونوآوری در کارکنان

     افزایش انگیزش وتعهد کاری دربین کارکنان

      

     شرایط بررسی پیشنهادات:

     پیشنهاداتی که جنبه کاربردی دارند

     پیشنهاداتی که جنبه طرح مسئله  راداشته باشند

     پیشنهادات تکراری نباشند

     پیشنهاداتی که درحیطه وظایف اداره باشند

      

     معیارهای ارزیابی پیشنهادات:

     صرفه جویی درهزینه ها ، امکانات وفعالیت ها

     ابتکار ، خلاقیت ونوآوری

     ارتقاءسطح ماموریت اداره

     استفاده بهینه ازوقت ، انرژی ونیروی انسانی

     کاهش زمان انجام کار

     جمعی بودن پیشنهاد

     میزان کار کارشناسی برروی پیشنهاد

     ارتقاءسطح انگیزش ورضایت کارکنان

      

     نحوه تعیین امتیاز:

     پیشنهاد ارائه شده فقط قابل تقدیر است          از 1 تا 10 امتیاز

     پیشنهاد قابل کاربری عادی است                از 11 تا 40 امتیاز

     پیشنهاد کاربری نیمه تخصصی دارد           از 41 تا 70 امتیاز

     پیشنهاد کاربری کاملا"تخصصی دارد        از 71 تا 100 امتیاز

     توضیح :اعطای امتیاز پس از تصویب شورای تحول اداری قابل کارسازی است.
                پاداش پیشنهاد هایی که ازسوی دونفر یابیشتر تهیه وبه تصویب برسد به شکل تسهیمی اعمال میگردد.