لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
يکشنبه 22 تير 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
 عنوانمالکگروهتاریخ تغییرحجم 
وضعيت اقليم استان زنجان در ارديبهشت ماه 99مدير سايت 1399/03/291/42 MBدانلود
وضعيت اقليم استان زنجان در اسفند ماه 98مدير سايت 1398/12/171/90 MBدانلود
ماهنامه دي 98مدير سايت 1398/11/29266/00 KBدانلود
ماهنامه مهر 98مدير سايت 1398/08/27416/29 KBدانلود
وضعيت اقليم استان زنجان در دي ماه 98مدير سايت 1398/11/101/14 MBدانلود
وضعيت اقليم استان زنجان در فروردين ماه 99مدير سايت 1399/01/051/96 MBدانلود
وضعيت اقليم استان زنجان در بهمن ماه 98مدير سايت 1398/11/101/17 MBدانلود
وضعيت اقليم استان زنجان در خرداد ماه 99مدير سايت 1399/03/291/48 MBدانلود
ماهنامه خرداد 98مدير سايت 1398/04/31380/88 KBدانلود
پيش آگاهي آب و هواي استان زنجان در مرداد ماه سال 1398مدير سايت 1398/05/03931/23 KBدانلود
تحلیل بارش سال زراعی استان زنجان مدير سايت 1398/05/24165/13 KBدانلود
اقليم نماي استان زنجان(طبقه بندي اقليمي)مدير سايت 1398/05/15126/54 KBدانلود
بررسي بارش سال زراعي كشور و استان زنجان (97/7/1 لغايت 98/6/31)مدير سايت 1398/07/091/52 MBدانلود
ماهنامه بهمن 98مدير سايت 1398/12/27104/95 KBدانلود
ماهنامه تير 98مدير سايت 1398/05/22396/11 KBدانلود
ماهنامه آذر 98مدير سايت 1398/10/19313/68 KBدانلود
ماهنامه اسفند 98مدير سايت 1399/01/28322/61 KBدانلود