لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
جمعه 24 مرداد 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
تماس با ما
آدرس
کد
نمابر
تلفن
اداره

زنجان خ هنرجو ضلع شرقي صدا و سيما - ص .پ 1154-45158                  كد پستي 84134-45158

024

33771432

33772756

مديريت

زنجان خ هنرجو ضلع شرقي صدا و سيما - ص .پ 1154-45158                  كد پستي 84134-45158

024

33771432

33771431

دفتر مدیریت

زنجان خ هنرجو ضلع شرقي صدا و سيما - ص .پ1154-45158                    كد پستي 84134-45158

024

-

33771433

تلفنخانه

زنجان خ هنرجو ضلع شرقي صدا و سيما - ص .پ1154- 4515                             كد پستي 84134-45158

024 33783431
33783431
معاونت 
 
زنجان خ هنرجو ضلع شرقي صدا و سيما - ص .پ1154-45158                   كد پستي 84134-45158 
 024  33786021
 33786021
حراست  

زنجان خ هنرجو ضلع شرقي صدا و سيما - ص .پ1154-45158                    كد پستي 84134-45158 
 024  33777713 33777713 اداره فني
 
زنجان خ هنرجو ضلع شرقي صدا و سيما - ص .پ1154-45158                    كد پستي 84134-45158

024

33771433

33788890

رئيس امور اداري
زنجان خ هنرجو ضلع شرقي صدا و سيما - ص .پ1154-  45158                 كد پستي 84134-45158 
024  ---
 
33777259  اداره  امور مالي  
زنجان خ هنرجو ضلع شرقي صدا و سيما - ص .پ1154-45158                   كد پستي 84134-45158

024

33772052

33772052

اداره تحقيقات و پيش بيني

زنجان خ هنرجو ضلع شرقي صدا و سيما - ص .پ1154-45158                    كد پستي 84134-45158 
024  ---  33777712  انفورماتيك 
زنجان خ هنرجو ضلع شرقي صدا و سيما - ص .پ1154-45158                    كد پستي 84134-45158 
024   ---  33742790 آمار  
زنجان خ هنرجو ضلع شرقي صدا و سيما - ص .پ1154-45158                    كد پستي 84134-45158
 024 ---   33774363 روابط عمومي 
زنجان خ هنرجو ضلع شرقي صدا و سيما - ص .پ1154-45158                   كد پستي 84134-45158 
 024  --- 33777166  كشاورزي 
زنجان خ هنرجو ضلع شرقي صدا و سيما - ص .پ1154-45158                    كد پستي 84134-45158 
024   ---  33777258  كارپردازي
زنجان خ هنرجو ضلع شرقي صدا و سيما - ص .پ1154-45158                   كد پستي 84134-45158

024

33786020

33788880

اداره هواشناسي سينوپتيك اصلي زنجان

كيلومتر 15 جاده قديم اردبيل - ص .پ 1154-45158

024

33360602

33360602

ايستگاه هواشناسي سينوپتيك فرودگاهي تكميلي زنجان

جنب اداره راه شهرك گلدشت ص .پ 14-45714

024

35520987

35523014

اداره هواشناسي سينوپتيك اصلي خرمدره

جاده زنجان-جنب آموزش فني ص .پ 134-45814

024

34222928

34222928

اداره هواشناسي سينوپتيك اصلي  خدابنده

خ اسلام جنب مخابرات ص پ 124-45416

024

36222085

36222085

اداره هواشناسي سينوپتيك اصلي ماهنشان

جاده درام روبروي تربيت بدني - ص .پ 119-45915

024

32823123

32823124

اداره هواشناسي سينوپتيك تكميلي  آببر

گرماب - بلوار شهید مطهری -جنب جهاد کشاورزی - کد پستی 83519-45871

024

34822961

34822961

اداره هواشناسي سينوپتيك تكميلي   گرماب
 زنجان، بلوار دانشگاه ، دانشگاه زنجان

024

32283056

32283056  
ايستگاه تحقيقات  هواشناسی کشاورزی تكميلي دانشگاه زنجان
---

024

-

33780109
هواگو(براي ساير نقاط كشور)
آدرس ايميل اداره كل هواشناسي استان زنجان :   zanjan@irimo.ir 

فیلد های ضروری

اطلاعات تماس شما

پیام شما