16
جلسه کمیته سرمایه انسانی اداره کل

چهارمین جلسه کمیته سرمایه انسانی اداره کل با حضور مدیریت، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و اعضاء این کمیته برگزار شد.این جلسه در جهت ارتقاء رتبه و طبقه کارکنان در مورخه 96/10/05 در محل اتاق جلسه مدیریت تشکیل شد.