16
دومين جلسه كميته بهره وري

دومین جلسه کمیته بهره وری اداره کل با حضوراعضاء کمیته در مورخه 96/10/12 در محل اتاق جلسه مدیریت برگزار شد.این جلسه به منظوربررسی و اصلاح و در صورت لزوم پیشنهاد شاخص هر واحد برگزار گردید. هر یک از ادارات شاخص های بهره وری حوزه فعالیت خود را عنوان نمودند.