05
تقدیر ویژه از اداره کل هواشناسی استان در ارزیابی عملکرد نماز

در مراسمی که روز دوشنبه مورخه1396/11/04 وازساعت10الی12با حضور نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه زنجان و استاندار زنجان، مدیران کل و رابطین نمازی دستگاه هایی که مشمول تقدیر ویژه در ارزیابی عملکرد نمازی سال 1395 گردیدند.ازادارهکلهواشناسیاستانزنجان نیز که با کسب 92 درصد امتیاز شایسته تقدیر ویژه شده بود، در حسینه دفترامام جمعه زنجان با اهدای تقدیرنامه تجلیل شد.