11
جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل هواشناسی استان زنجان

جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل با حضورمدیریت، اعضای کارگروه  و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانروز یکشنبه مورخه 96/11/08 دراتاق جلسه مدیریت تشکیل شد. در این جلسه ضمن بررسی نتایج ارزیابی عملکرد سال 95 در خصوص بخشنامه ارزیابی عملکرد سال 96 بحث و گفتگو گردید.