29
ششمين جلسه کمیته سرمایه انسانی اداره کل

ششمین جلسه کمیته سرمایه انسانی اداره کل با حضور مدیریت، روسای ادارات و کارشناس واحد کارگزینی اداره کل روز پنج شنبه مورخه 96/11/26 در اتاق جلسه مدیریت برگزار شد.در این جلسه در خصوص نحوه تکمیل فرم شماره 2 توضیحاتی ارائه گردید و در ادامهتوسط مدیریت اداره کمیته رسیدگی به شکایات ارزشیابی کارکنان تشکیل شد.