03
جلسه ارزیابی عملکرد حقوق شهروندی سال 1396 اداره کل هواشناسی استان زنجان

جلسه ارزیابی عملکرد حقوق شهروندی سال 1396 اداره کل هواشناسی استان زنجان با حضور کارشناسان ارزیاب استانداری روز یکشنبه مورخه 1397/04/31 در محل اتاق روابط عمومی از ساعت 11:30 الی 13 برگزار گردید.

در این جلسه به موارد و سوالات مطرح شده در حوزه حقوق شهروندی با ارائه مستندات پاسخ داده شد.