18
جلسه کمیته دولت الکترونیک و هوشمند سازی

اولین جلسه کمیته دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداره کل هواشناسی استان زنجان در سال 97 با حضور اعضاء کمیته  روز سه شنبه مورخ 97/05/03 با موضوع تصمیم گیری در مورد مشکلات و مسائلحوزه آی تی در محل اتاق جلسه مدیریت برگزار گردید.