29
دیدار مدیر کل و اعضاء کمیته راهبری تهک کشاورزی هواشناسی استان با مدیر کل بازرسی. مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری زنجان

 مدیرکل هواشناسی استان زنجان به همراه کمیته راهبری تهک کشاورزی در مورخ 97/05/22در محل استانداری زنجان با عبداله گنج خانلو مدیر کل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری دیدار کرد. در ابتدای این نشست احد یاغموری مطالبی در خصوص اهمیت اطلاعات هواشناسی در رفاه  شهروندان و تاثیر بر قدرت تصمیم گیری مدیران و معرفی رویکرد سازمان به توجه به کاربر نهایی بیان کرد. در ادامه این نشست مدیر کل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری زنجان از خدمت رسانی  سامانه تهک کشاورزی هواشناسی استقبال کرده و با بیان اهمیت محصولات هواشناسی در آسایش و رفاه احاد جامعه از حمایت استانداری از طریق فرمانداری ها و بخشداری ها و دهیاران و سایر ادارات در  عملیاتی کردن سامانه تهک خبر داد.