17
سومين جلسه کمیته سرمایه انسانی اداره کل

سومین جلسه کمیته سرمایه انسانی اداره کل در سال 1397  با حضور مدیریت، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و اعضاء این کمیته برگزار شد.این جلسه در جهت ارتقاء رتبه در مورخ97/07/15 در محل اتاق جلسه مدیریت تشکیل گردید.