05
جلسه بررسی الویتهای پژوهشی هواشناسی استان در سال 1397

جلسه بررسی الویت های پژوهشی و فناوری سال 1397 اداره کل هواشناسی استان زنجان با حضور اعضاء کمیته پژوهشی و فناوری اداره و نماینده دانشگاه زنجان به منظور تعیین این الویت ها روز دوشنبه مورخ23/97/07در اتاق جلسه دفتر مدیریت برگزار شد.