25
جلسه تخصصی روسای ادارات هواشناسی تابعه با سرپرست جدید هواشناسی استان

اولین جلسه تخصصی روسای ادارات هواشناسی با سرپرست جدید هواشناسی استان روز سه سنبه مورخ 98/01/21 در محل اتاق مدیریت برگزار شد. این جلسه با موضوع آشنایی هر چه بیشتر سرپرست جدید اداره با روسای ادارات تابعه و بیان مسائل مربوط به ایستگاه ها برگزار گردید.