10
اختصاص زمین برای احداث ایستگاه خودکارشهرستان سلطانیه در راستای ارتقاء شبکه ایستگاه های استان

جلسه سرپرست هواشناسی استان با فرماندار شهرستان سلطانیه برگزار شد. به منظور توسعه و ارتقاء شبکه ایستگاه های هواشناسی استان و پوشش کلیه شهرستانها و در راستای برنامه های این اداره کلدر سال 1398، رسول همتی سرپرست هواشناسی به همراه تیم کارشناسی روز یکشنبه مورخ 98/02/08 در محل شورای اداری شهرستان سلطانیه با فرماندار و اعضاء شورای اداریدیدار کرد. با توجه به رایزنی های انجام شده در جلسه و ارائه متن تفاهم نامه پیشنهادی از جانب هواشناسی و همچنین شرایط استاندارد نصب ایستگاه های  خودکار و بازدید میدانی پس از آن، مقرر گردید زمینی در یکی از پارک های شهرداری سلطانیه  جهت راه اندازی مجدد ایستگاه خودکار این شهرستاناختصاص یابد.