09
احسان حلیم در اداره کل هواشناسی استان

همزمان با سالروز شهادت حضرت علی(ع)  و گرامیداشت لیالی قدرمراسم احسان حلیم با مشارکت و همکاری کارکنان اداره کل، کارکنان ایستگاه هواشناسی فردودگاه و دانشگاه زنجان روز دوشنبه مورخ 98/03/06در اداره کل هواشناسی استانبرگزار شد.