18
برگزاري نهمین جلسه تحول اداری اداره کل هواشناسی استان

نهمین جلسه تحول اداری اداره کل هواشناسی استان با دستور جلسه بررسی پیشنهاد های شماره 1تا64در مورخ 15/9/91درسالن کنفرانس با حضور اعضاء کمیته برگزار گردید که درراستای اجرای نظام پیشنهاد ها و اجرای مدیریت مشارکتی با توجه به بیانات مقام معظم رهبری مبنی براعمال اقتصاد مقاومتی این دوره اجرای نظام پیشنهاد ها با محور ارائه پیشنهاد هایی که منجر به افزایش بهره وری وصرفه جویی بشود برگزار گردید