30
اولین کارگروه آموزشی بودجه ریزی عملیاتی درسازمان هواشناسی کشور برگزار گردید

اولین کارگروه آموزشی بودجه ریزی عملیاتی درسازمان هواشناسی کشور برگزار گردید

این دوره آموزشی درمورخ 28/9/91برگزار گردید ودراین کارگروه همه ادارات کل هواشناسی استانهای کشور حضور داشتند که معاون وکارشناس بودجه اداره کل هواشناسی استان زنجان نیز با ارائه طرح اولیه بودجه ریزی عملیاتی هواشناسی زنجان دراین کارگروه شرکت نمودند.