02
پخش برنامه آموزشي هواشناسي از شبكه اشراق مركز زنجان

با تلاش و پیگیری روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان زنجان برنامه آموزشی هواشناسی برای کودکان از شبکه اشراق مرکز زنجان دردو نوبت پخش گردید. در این برنامه جذاب نحوه اعلام وضعیت جوی ،اهمیت هواشناسی درزندگی و غیره .... آموزش داده می شود. در کنار آن برخی از ادوات هواشناسی نیز توسط مجری برنامه برای کودکان معرفی وتوضیح داده شد.