06
بازديد كارشناسان انفورماتيك استانداري از اداره كل هواشناسي استان
كارشناسان انفورماتيك و مسئول دبيرخانه پيشخوان دولت استانداري از اداره كل هواشناسي استان بازديد به عمل آوردند و همچنين از ايستگاه خودكار هواشناسي خير آباد و سلطانيه بازديد به عمل آورده و در ادامه آموزشهاي لازم جهت استفاده از اطلاعات هواشناسي از سايت اداره كل به مسئول دفتر پيشخوان دولت شهر سلطانيه داده شد.