09
بازديد از دفتر پيشخوان دولت شهر سلطانيه

کارشناس اداره کل هواشناسی استان به همراه کارشناسان دفتر فناوری اطلاعات استانداری درمورخ 6/10/91جهت آموزش نحوه استفاده ازخدمات هواشناسی ارائه شده دردفتر پیشخوان دولت شهر سلطانیه درآن دفتر حضور یافتند وضمن بازدید از نحوه ارائه خدمت ، کارشناس اداره کل هواشناسی آموزش های لازم را ارائه نمودند