21

بررسی نقشه های پیش یابی عددي هواشناسی و تصاویر ماهواره ای حاکی از حرکت شرق سوی ناوه  فعال سطوح میانی جو  مستقر بر روی  دریای مدیترانه و دریای سیاه ، افزایش همزمان شیو آن و تأثیراین سامانه  بر منطقه  تا اوایل هفته آینده می باشد.

بنابراین امروز چهارشنبه مورخه21/03/1393 فعالیت این سامانه با افزایش ابر، وزش بادشدید  ورگبار باران و رعد و برق تشدید شده  و تا روز های ابتدایی هفته آینده ادامه خواهد داشت. عمده فعالیت این سامانه در برخی نقاط استان  به صورت وزش باد شدید تا بسیار شدید پیش بینی می شود .

اثرات بارشی این سامانه بیشتر به صورت رگبار و رعد و برق محلی بوده و به ویژه برای روزهای جمعه و شنبه  پیش بینی می گردد.

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.