22
بررسي نقشه هاي هواشناسي بيانگر نفوذ سامانه بارشي از روز پنجشنبه 97/12/23 به استان مي باشد كه به تدريج با افزايش پوشش ابر، و از بعد از ظهر و شب با بارش متناوب باران و وزش باد شديد همراه خواهد شد كه عمده فعاليت آن از عصر پنجشنبه تا ظهر جمعه خواهد بود. 

اين سامانه اواخر وقت جمعه از اغلب مناطق استان خارج شده و سامانه بارشي ديگري از روز يكشنبه 97/12/26 به منطقه نفوذ كرده و طي 48 ساعت تا اواخر وقت دوشنبه با رگبار باران و برف و رعد و برق همراه خواهد بود. به دليل همراهي با وزش باد شديد وقوع كولاك برف خصوصاً در ارتفاعات محتمل خواهد بود.

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.