30

کاهش محسوس دمای هوا و احتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی

 بیانگر بررسی آخرین نقشه های هواشناسی بیانگر ریزش هوای سرد به مناطق مختلف استان زنجان طی روزهای آینده به شرح ذیل می باشد:

 ورود سامانه:

از صبح یکشنبه(98/02/01)

مناطق تحت تاثیر:

غالب مناطق استان.

نوع پدیده های مورد انتظار:

- کاهش محسوس دمای هوا(8 تا12 درجه)
-افت دمای کمینه به زیر صفر

کمترین دمای مورد انتظار:

روز های سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه حداقل دما در اغلب نقاط بین 1- تا 5- درجه سلسیوس

رخداد مخاطرات جوی:

احتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی با تاکید بر خسارات به محصولات باغی

خروج سامانه:

- از بعدازظهر پنجشنبه  (5 اردیبهشت).

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.