02

كاهش محسوس دما و احتمال سرمازدگي محصولات كشاورزي

پيرو اطلاعيه جوي شماره 7 مورخ 98/01/30  اعلام مي دارد:

 بررسي آخرين نقشه هاي هواشناسي بيانگركاهش محسوس دماي هوا طي سه بازه زماني ذيل مي باشد: 

دوشنبه شب(98/02/02) تا بامداد سه شنبه

سه شنبه شب(98/02/03) تا بامداد چهارشنبه

 چهارشنبه شب(98/02/04) تا بامداد پنجشنبه 

كمترين ميزان دما طي سه شنبه شب تا بامداد چهارشنبه رخ خواهد داد و دماي كمينه در مناطق مرتفع استان بين 6- تا 8- درجه، در مناطق مركزي 4- تا 6- درجه و در مناطق جلگه اي (شهرستان طارم) بين 1- تا 1+ درجه سلسيوس پيش بيني مي گردد.

 رخداد مخاطرات جوي: 

 احتمال سرمازدگي محصولات كشاورزي و باغي طي اين مدت پيش بيني مي شود، لذا توصيه مي گردد اقدامات پيشگيرانه و محافظتي طي اين مدت به عمل آيد.

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.