20

رنگ هشدار: زرد(جهت آگاهی)

عنوان هشدار: اﻓﺰاﻳﺶ  ﺳﺮﻋﺖ وزش ﺑﺎد و رﮔﺒﺎر ﺑﺎران و رعدوﺑﺮق و اﺣﺘﻤﺎلﺗﮕﺮگ

زمان شروع : 

بارندگی از شنبه : 99/2/20

افزایش سرعت باد: یکشنبه 99/2/21

زمان پایان :

اواخر وقت یکشنبه (21 اردیبهشت 99)

توصیف سامانه ناپایدار:

وزش بادهای نسبتا شدید تا شدید , رگبار باران , رعد و برق ,رعد و برق ,رخداد تگرگ در مناطق مستعد

منطقه اثر:

وزش بادهای نسبتا شدید تا شدید در اغلب مناطق استان 

بارش های رگباری و رعد و برق در برخی مناطق به ویژه ارتفاعات شهرستان طارم 

مخاطرات احتمالی :

آسیب به تاسیسات شهری و روستایی به دلیل وزش بادهای شدید,سیلابی شدن مسیل ها و رودخانه ها در پایین دست ارتفاعات 

توصیه ها:

از تردد و توقف در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها وم همچنین از حضور در ارتفاعات و فضاهای باز(به سبب رعد و برق)پرهیز شود.همچنین به سبب وزش بادهای شدید ازتردد و توقف در کنار ساختمان های نیمه کاره ,درختان پوسیده و کهنسال خودداری گردد.

زرد (آﮔﺎﻫﻲ)
آﮔﺎﻫﻲ از ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاری ﻫﻮا 
  ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل آﺳﻴﺐ و ﺧﺴﺎرت ﻛﻢ  

 
ﻧﺎرﻧﺠﻲ(آﻣﺎدﮔﻲ)
 آﻣﺎدﮔﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
آﺳﻴﺐ ﻫﺎ و ﺧﺴﺎرات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ  

 
 قرمز(اقدام)
ﺪام  ﺟﻬﺖ در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن از
 ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي ﻣﺨﺮب


     

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.