28

رنگ هشدار: زرد(جهت آگاهی)

عنوان هشدار:

رخداد متناوب رعدوبرق های شدید گاهی با رگبار باران و احتمال تگرگ

زمان رخداد:

در ساعات بعدازظهر روزهای دوشنبه تا پنجشنبه (اول خرداد  99)

توصیف سامانه ناپایدار:

رخداد متناوب رعدوبرق های شدید گاهی با رگبار باران و احتمال تگرگ

منطقه اثر:

اغلب مناطق استان

مخاطرات احتمالی:

آسیب به تأسیسات شهری و روستایی و خطوط انتقال نیرو به سبب وقوع متناوب رعدوبرق

توصیه ها:

از حضور در فضاهای باز،  ارتفاعات و مجاورت سازه های فلزی مرتفع پرهیز گردد، اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از خسارات احتمالی ناشی از رعدوبرق به عمل آید.


زرد (آگاهی)

آگاهی از ناپایداری هوا با احتمال آسیب و خسارت کم

نارنجی(آمادگی)

آمادگی جهت مقابله با آسیب ها و خسارات احتمالی

قرمز(اقدام)

اقدام جهت در امان ماندن از شرایط جوی مخرب

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.