لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
جمعه 24 مرداد 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
مدير كل و روساي ادارات

نام و نام خانوادگي :رسول همتی

پست سازماني:                                                                             

مدير كل اداره هواشناسی استان زنجان

شماره تلفن  اداري:33771431

 

نام و نام خانوادگي :سعيد نيكوكار

پست سازماني:                                                                             

معاون فني و شبكه ي ايستگاههاي  استان زنجان

شماره تلفن  اداري:33786021

 

نام و نام خانوادگي :فريبرز اكبري مقدم                             

پست سازماني:

رئيس اداره توسعه مديريت و منابع   

شماره تلفن  اداري:33788890

 

نام و نام خانوادگي :مجتبي عبادي                                      

پست سازماني:

رئيس اداره مهندسي تجهيزات هواشناسي                      

شماره تلفن  اداري:33777713

 

نام و نام خانوادگي :محمد علي محبوبي                               

پست سازماني:

رئيس اداره شبكه پايش هواشناسي                              

 شماره تلفن اداري:33786020

 

نام و نام خانوادگي :پگاه ملائي

    

پست سازماني:                                                                             

سرپرست گروه تحقيقات هواشناسي كاربردي

شماره تلفن  اداري:33777320

 

نام و نام خانوادگي :صونا صرفي

    

پست سازماني:                                                                             

سرپرست گروه پيش بيني و صدور پيش آگاهي هاي جوي

شماره تلفن  اداري:33772052

 

نام و نام خانوادگي :مهرناز براتي

    

پست سازماني:                                                                             

سرپرست اداره فناوري اطلاعات و ارتباطات 

شماره تلفن  اداري:33777712

 

نام و نام خانوادگي :سعيد بهرامي                               

پست سازماني:                                                             

مسئول روابط عمومي                                

شماره تلفن  اداري:33774363