لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
يکشنبه 22 تير 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
 

 عمده فعالیتهای اداره کل هواشناسی  زنجان بر حسب شرح وظايف :


  الف - توسعه ایستگاههای هواشناسی شامل ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و باران سنجی

 ب- اندازه گیری حدود 24 پارامتر جوی در شبانه روز در ایستگاههای سینوپتيک و ساير ايستگاهها

 ت- ارسال بموقع اطلاعات جوی مرکز مخابرات به سازمان هواشناسی طبق قوانين بين المللی WMO   در ساعت گرينويچ

پ - تهيه نقشه های هواشناسی در سطوح مختلف جوی

ث - صدور پيش بينی های کوتاه و بلند مدت (24 ، 48 و 72 ساعت آينده) عمومی ، کشاورزی

 خ - صدور اطلاعيه و اخطاريه بموقع جهت پيشگيری از مخرب های جوی نظير سيل ، طوفان ، آلودگی هوا ، سرما زدگی

و غيره ...  بمنظورجلوگیری از بروز خسارات جانی و مالی

د - اطلاع رسانی وضعيت جوی از طريق صدا و سيما ، جرايد ، رسانه های عمومی ، تلفن گويای 134 و سايت اينترنتی

ذ - مسئوليت کار گروه بلايای جوی و اقليمی در راستای توسعه و نقش هواشناسی در فعاليتهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی استان