لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
جمعه 24 مرداد 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
اهداف

ماموریت اداره کل هواشناسی استان زنجان

اداره کل هواشناسی استان مسئولیت مکان یابی ،احداث ونگهداری شبکه ایستگاه های هواشناسی استان رابه عهده دارد وتلاش می کند

 هم راستا با فعالیت های سازمان مرکزی کلیه نیاز های پیش بینی اطلاعاتی نظرات کارشناسی وپروژه های تحقیقاتی مرتبط با وضع هوا و

اقلیم هواشناسی محیطی را تامین می نماید ضمن اینکه جمع آوری مداوم اطلاعات جوی ومبادله با سازمان مرکزی را به عهده دارد.