لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
شنبه 21 تير 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
نظرسنجی
1- شما بیشتر از طریق کدامیک از رسانه ها از اخبار هواشناسی استان زنجان مطلع می شوید؟


2- پیش بینی های اداره کل هواشناسی استان زنجان چه میزان در برنامه ریزی های روزمره زندگی شما موثر است ؟

3- تا چه میزان از کیفیت پیش بینی های اداره کل هواشناسی استان زنجان رضایت دارید ؟

4- تا چه میزان از بخش گزارش (کارشناسان پیش بینی) اخبار صدا و سیما رضایت دارید ؟

5-ضرورت افزایش کمی گزارش های هواشناسی در طول شبانه روز چقدر است ؟

6- به نظر شما روند ارتقا کیفیت پیش بینی های اداره کل هواشناسی استان زنجان طی سالهای اخیر به چه میزان بوده است ؟

7-در کل میزان رضایت شما از عملکرد اداره کل هواشناسی استان زنجان چگونه است ؟

ثبت نظر  مشاهده نتایج