لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
جمعه 24 مرداد 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
قوانین و مقررات
بخشنامه
ساماندهی کارکنان قراردادی
تاریخ: شنبه 10 فروردین 1398       توسط: هواشناسی زنجان   
برنامه 5 ساله ششم توسعه
ماده ی 87 ام برنامه 5 ساله ششم توسعه در خصوص ایثارگران
تاریخ: شنبه 10 فروردین 1398       توسط: هواشناسی زنجان   
ضابطه
ضوابط نحوه ارتقاي كارمندان در طبقات و رتبه‌هاي جدول حق شغل
تاریخ: شنبه 24 اسفند 1392       توسط: هواشناسی زنجان   
قانون
قانون مديريت خدمات كشوري
تاریخ: شنبه 24 اسفند 1392       توسط: هواشناسی زنجان   
بخشنامه
دستورالعمل ارزيابي عملكرد كارمندان
تاریخ: شنبه 24 اسفند 1392       توسط: مدير سايت   
قانون
قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
تاریخ: شنبه 24 اسفند 1392       توسط: هواشناسی زنجان   
مصوبه
آئين نامه اجرايي تحقق دولت الكترونيك 
تاریخ: شنبه 24 اسفند 1392       توسط: مدير سايت   
شرح وظايف و آيين نامه
كارگروه استاني بلاياي جوي
تاریخ: شنبه 24 اسفند 1392       توسط: هواشناسی زنجان   
مصوبه
طرح ساماندهي فضاهاي ساختمانهاي اداري
تاریخ: شنبه 24 اسفند 1392       توسط: هواشناسی زنجان   
دستورالعمل
دستورالعمل ديدباني و گزارش در ايستگاههاي هواشناسي فرودگاهي
تاریخ: شنبه 24 اسفند 1392       توسط: هواشناسی زنجان   
دستورالعمل
دستور العمل ايستگاههاي تابش سنجي
تاریخ: شنبه 24 اسفند 1392       توسط: هواشناسی زنجان   
مناقصات
آيين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور
تاریخ: شنبه 24 اسفند 1392       توسط: هواشناسی زنجان   
قوانين و مقررات
دستورالعمل ارائه آمار هواشناسي كاربران
تاریخ: یکشنبه 1 مرداد 1391       توسط: هواشناسی زنجان